راهنمای اپراتوری کارتابل ناظرین گازبرای استفاده از نرم افزار توزیع نظارت گاز

مهندسان ناظر گاز می‌توانند جهت استفاده از نرم افزار توزيع نظارت گاز به راهنمای پیوست مراجعه نمايند.