جمع آوری کاربرگ اسفند ماه 93

مهندس محترم ناظر گاز، جهت تحویل کاربرگ اسفند ماه 93 از تاریخ 94/02/05 لغایت 94/02/13 به امور مالی سازمان مراجعه فرمايید.