قابل توجه مهندسان ناظر گاز که فرم خوداظهاری را در اسفند ماه 93 ناقص ثبت نموده‌اند

لیست پیوست، اسامی مهندسان ناظر گاز می‌باشد که فرم خوداظهاری را در اسفند ماه 93 ناقص ثبت نموده‌اند لذا می‌بایست فرم را مجددا تکمیل و ارسال نمایند.