فرم خوداظهاری برای ناظرین فعال گاز که موفق به ثبت نام نشده اند

بدينوسيله به اطلاع مهندسان ناظر گاز می‌رساند در صورت عدم موفقيت برای ثبت‌نام فرم خوداظهاری، فرم پيوست را تکميل و پس از مهر و امضا اسکن آ« را به نشانی gas.tceo@gmail.com ارسال کنيد.