گزارش ارجاع کار مکانیزه گاز به ناظران تا مورخ 94/6/26

نظر به تنظیم جدول کارهای ارجاعی نظارت به اعضا که به پیوست می باشد مراتب زیر جهت اطلاع اعلام می‌شود:

1-براساس مصوبه‌ی هیات مدیره‌‌ی محترم موضوع احتساب 3/1 کارنظارت مسکن مهر و 2/1 کار نظارت قطع گاز در این جدول لحاظ گردیده است لذا ناظران محترم کنترل لازم را برای 2 مورد فوق انجام و چنانچه متقاضی در این موضوع مشاهده می‌کنند کتباً به امور گاز گزارش نمایند تا رسیدگی شود.

2-بر اساس تماس‌ها و سوالات مختلف در خصوص رگلاتورهائی که فقط GC آپارتمان‌ها تغذیه می‌نمایند بر اساس جداول موجود حداکثر جدول معادل سازی کنتور منظور خواهد شد که این مورد هنوز در این لیست پیوست اجرا نشده و در دست اقدام است که اصلاحیه‌های مربوط انجام شود.

3-با عنایت به سوالات مختلف اعضا درخصوص کارهای ارجاعی و موضوع اینکه تعدادی از ناظران از سهمیه این فصل بیشتر اخذ نموده‌اند و یا تعدادی از ناظران هنوز کاری دریافت نکرده‌اند موارد زیر جهت اطلاع اعلام می‌شود.

1-3-تعدادی از ناظران کار دریافت نکرده‌اند که به علت نقص پرونده و یا عدم حضور ناظر می باشد. اين اعضا می‌توانند نسبت به پیگیری پرونده‌ی خود به امور گاز مراجعه نمایند.

2-3-تعدادی از ناظران کار شهرستان بیشتر دریافت کرده‌اند این موضوع به علت کم بودن تعداد ناظر و زیادتر بودن کار در دفتر مربوطه اتفاق افتاده است که برای اصلاع این امر از ناظران طی پيامک درخواست شده است در این دفاتر ثبت نام نمایند.

3-3-تعدادی از ناظران به علت اخذ سهمیه به تعداد مجاز و مصادف شدن با کارهائی‌که نامبردگان در قبل از سیستم مکانیزه در دفاتر بطور رسمی بعنوان ناظر معرفی شده و کار را در سال قبل اجرای کامل کرده‌اند و کار تمام شده تلقی می‌شود جهت حل مشکل متقاضیان کار مذبور به آن‌ها ارجاع و در سهمیه‌ی سال 94 آن‌ها منظور شده است.این نوع کارها عموماً مربوط به مراکز و اماکن ویژه بوده است.

4-3-کل کارهای این دوره مجموع اسفند ماه 93 به تعداد 42 واحد به اضافه 80 واحد ارجاع برای پایه یک و متناسب آن‌ها برای پایه 2،3 منظور شده است و درصد کارهای اخذ شده نیز به همین مقادیر می باشد.

4-افرادی که کمتر از 100 درصد کار منظور شده در هرپایه کار کمتر گرفته‌اند در بالای جدول و صف انتظار کار می‌باشند که به ترتیب به آن‌ها ارجاع خواهد شد و کسانی که 100 درص دیا بیشتر دریافت کرده‌اند در پائین جدول باقی می‌مانند تا سایر ناظران نیز به 100درصد برسند و به اینگونه ناظران کار جدید ارجاع نمی‌شود.