دستورالعمل اعلام مغایرت‌های سیستم مکانیزه‌ی گاز توسط بازرس گاز


نظر به راه اندازی سیستم جدید ارجاع کار بازرسی و نظارت گاز از تاریخ 94/7/13 از کلیه‌ی ناظران محترم درخواست می‌شود در صورت مشاهده‌ی هرگونه اشکال یا مغایرت تعداد واحد ارجاع شده توسط سیستم و تعداد واحد منظور شده در کارتابل خود، موارد را با درخواست کتبی و پیوست دلایل و مدارک به آدرس gasobserver@tceo.ir ایمیل و درصورت وجود هرگونه سئوال و درخواست در مورد سیستم جدید مکانیزه‌ی ارجاع کار با شماره‌ی 42707277 تماس حاصل نمایند.