پذیرش عضو جدید ( حقوقی)
1394/11/06
• پذیرش عضو جدید (حقوقی)

1. تكميل كاربرگ اطلاعات و درخواست عضويت اشخاص حقوقي (كاربرگ شماره 1- اشخاص حقوقي)
2. تصویر برابر با شناسنامه و كارت ملّي مدير عامل (توسط مراجع قضایی)
3. تصویر برابر با اصل كليه صفحات اساسنامه شركت يا تشكيلات سازماني مصوب شركت دولتي و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي كه اقدام به تأسيس واحد هاي سازماني فني خاص نموده است. با ارسال مستندات تصويب در مرجع صلاحيت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)
4. تصویر برابر با اصل آگهي تأسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور (توسط مراجع قضایی)
5. تصوير برابر با اصل آگهي آخرين تغييرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور (توسط مراجع قضایی)
6. تكميل كاربرگ سوابق كاري شركت/مؤسسه ( كاربرگ شماره 9- اشخاص حقوقي) در صورت داشتن سوابق كاري
7. اصل و تصوير فيش واريزي به مبلغ 19/900/000ريال به يكي از شماره حسابهاي نام برده شده در كادر زير (11/000/000ريال بابت وروديه و 8/900/000 ريال بابت حق عضويت سالانه از تاریخ91/06/22 )
از آنجا كه مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه پرداختي به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد، لذا قبل از واريز آن، حتماً از شرايط و ضوابط عضويت اطلاع كامل بدست آوريد.
حساب جاري شماره 102915 نزد موسسه مالي و اعتباري توسعه (1- شعبه سعادت آباد.2- باجه مستقر در طبقه همکف سازمان)
حساب جـاري سـپهر به شـماره 0107297334000 نـزد بانـك ملی. (1- قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی 2- باجه مستقر در طبقه زیرزمین سازمان)
توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً ميبايست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي استان تهران الزامي مي باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14 مي باشد.