دریافت مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی
1395/06/03
• دریافت مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

1. ارایه درخواست صدور مجوز فعاليت دفتر مهندسی طراحي ساختمان (كاربرگ شماره 3- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
2. ارائه مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي و مدارك مؤيد مربوط به تأسيس دفتر با مسئوليت مشترك كليه شركاء، مطابق (كاربرگ شماره 4 - دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)"درصورتيكه دفتر تك نفره باشد اين بند حذف مي شود"
3. تكميل كاربرگ معرفي مسئول دفتر و تعهدنامه شركاء، درخصوص انجام وظايف، ضوابط و مقرراتي كه مربوط به فعاليت دفتر مهندسي است. (كاربرگ شماره 5 - دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
4. تكميل كاربرگ شرح وظايف مسئول دفتر (كاربرگ شماره 6- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
5. تكميل كاربرگ تعهدنامه شركاي دفتر در خصوص وظايف آنها (كاربرگ شماره 7- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
6. تكميل كاربرگ خود اظهاري مسئول دفتر در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات دفتر مهندسی (كاربرگ)
7. داشتن عضويت معتبر كليه شركاي دفتر مهندسي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و تسویه حساب با سازمان (ملاک تسویه حساب، اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی اشخاص حقیقی در واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي می باشد).
8. تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر همه شركاء.
10. تصوير صفحه اول شناسنامه مسئول دفتر.
11. دو قطعه عكس 4*6رنگي مسئول دفتر با زمينه سفید.( بدون عينك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
12. اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريز شده به حساب شماره
2176311218007بـانك ملي ايران به نام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سايـر خدمات به مبلـغ 300/000 ريال، قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران، يا باجه موسسه مالي و اعتباري توسعه مستقر در سازمان)
13. تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل دفتر مهندسی به نام یکی از شرکا یا مسئول دفتر
14. مدارك لازم جهت تمديد مجوز فعاليت يا تغييرات دفاتر مهندسي طراحي ساختمان (كاربرگ شماره 2 )
توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي بايست در قطع A4 ارائه گردد.