صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ( برای اولین بار)
1395/07/12

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي (براي اولين بار)(members.tceo.ir)

 

1_ تكميل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي(کاربرگ)

2_ ارائه گواهي سابقه كار متقاضي به استناد ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.(كاربرگ)

3_ دریافت فرم اعلام بدهی عضویت و پرداخت بدهی اعلام شده در باجه بانك ملي مستقر در سازمان و ارائه فیش واریزی بعنوان تسویه حساب، در هنگام تحویل دادن مدارک.

4_ ارائه تصويركارنامه و شماره سريال قبولي در آزمون حرفه اي مهندسان (از پايگاه اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي به نشاني www.inbr.ir)

5_ تصويريك نسخه از تمامي مدارك تحصيلي معتبر(كارداني -كارشناسي-كارشناسي ارشد- دكتري) برابربا اصل شده  توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي )(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد نمي باشد.).

* براي فارغ التحصيلان خارج از كشور ارائه اصل ارزشنامه تحصيلي الزامي است.

* براي فارغ التحصيلان داخـل كـشور در صورتيكه اعتبار گواهينامه موقت به پايـان رسيده باشد، مي‌بايست اصـل گواهينـامه پايـان تحصيـلات يا دانشنامه تحصيلي ارائه گردد.

* دارندگان مدارك تحصـيلي كارشناسي ارشد ناپيوستـه و بالاتر مي بايد مدارك مربوط به كـارشنــاسي و يا كارداني خود را نيز جــهت احتساب سابقه و تعيين كد رشته ارائه نمايند.

6_ تصویر شناسنامه (تمامي صفحات) و كارت ملي( برابربا اصل شده  توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي )(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد نمي باشد.).

7_ تصوير كارت پايان خدمت يامعافيت دائم (براي متولدين ذكور كه سن آنها با احتساب روز و ماه كمتر از 50 سال تمام باشد).

( برابربا اصل شده  توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي )(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد نمي باشد.)

8_ دو قطعه عكس رنگي 4*6جديد بازمينه سفيد(بدون عينك وكلاه و كروات و زيور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) براي خانمها

 قرص صورت  مشخص با حجاب كه از تاريخ گرفتن عكس  بيش از 6 ماه نگذشته باشد. (عکس پرسنلی)

9_ اصل رسيد بانكي ( واريز شده به حساب شماره 2176311218007بـانك ملي ايران بنام خزانه معين استان تهران  به مبلـغ 000/60 ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران يا باجه مستقر در سازمان)

10-درصورت تغيير آدرس ارائه اصل وتصوير سند مالكيت + (آخرين قبض تلفن يا مبايعه نامه ) يا اجاره نامه رسمي آدرس جديد به نام شخص متقاضي  الزامي مي باشد.

11_ پاكت پستي (تكميل شده توسط شخص متقاضي ، قابل تهيه از واحد نشريات مستقر سازمان)

توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

- برابر با اصل مدارک می بایست توسط مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد.