صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراحی و نظارت)
1395/08/03
• صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي (طراحي و نظارت)

1. تكميل كاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي (كاربرگ)
2. تكميل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي- نظارت (كاربرگ شماره 3- اشخاص حقوقي)
3. گواهي عضويت معتبر شخص حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
4. تصویر برابر با اصل كليه صفحات اساسنامه شركت يا تشكيلات سازماني مصوب شركت دولتي و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي كه اقدام به تأسيس واحد هاي سازماني فني خاص نموده است. با ارسال مستندات تصويب در مرجع صلاحيت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)
5. تصویر برابر با اصل آگهي تأسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور (توسط مراجع قضایی)
6. تصوير برابر با اصل آگهي آخرين تغييرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور (توسط مراجع قضایی)
7. اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقدام نمايند. وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان تهران، نبايد كمتر از 1 ماه به پايان مدت اعتبار پروانه باشد.
8. تكميل و تحویل فرم خوداظهاري مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و کلیه شاغلان در شركت "براي هريك بصورت جداگانه" و درج وضعيت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (كاربرگ شماره 4- اشخاص حقوقي)
9. دو قطعه عكس 4*6 رنگي مدير عامل/ مسئول واحد فني با زمينه سفید.(بدون عينك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد .
10. اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريز شده به حساب شماره
2176311218007بـانك ملي ايران به نام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سايـر خدمات به مبلـغ 300/000 ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران ، يا باجه موسسه مالي و اعتباري توسعه مستقر در سازمان)
11. تكميل كاربرگ اعلام مشخصات محل، تجهیزات و امکانات شركت / مؤسسه (كاربرگ)
12.  تصوير برابر اصل سند مالكيت يا اجاره نامه محل شركت / مؤسسه به نام يكي از اعضاي هيأت مديره یا شركت / مؤسسه
13. تصویر برابر اصل گواهي تأييد صلاحيت در رشته/ رشته هاي مورد درخواست از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري "صرفاً جهت متقاضيان موضوع تبصره 4 ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان"
14. تکمیل تعهد نامه های مربوطه در سربرگ شخص حقوقی
توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً ميبايست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي استان تهران الزامي مي باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14 مي باشد.