احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
1392/07/23
• احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت  پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

1. کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت
2. کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
3. کاربرگ شماره3-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی شاغل امتیازآور
4. کاربرگ شماره4-ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات
5. کاربرگ شماره5-ارزیابی سوابق حرفه ای
6. کاربرگ شماره6-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده
7. تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل واعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه"ودرج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
8. اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقدام نمايند. وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان تهران، نبايد كمتر از 30 روز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد.
9. گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
10. دو قطعه عكس 4*6 رنگي مدير عامل/ با زمينه سفید.( بدون عينك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
11. اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريز شده به حساب شماره
2176311218007 بـانك ملي ايران بنام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سايـر خدمات به مبلـغ 300/000 ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران ، يا باجه موسسه مالي و اعتباري توسعه مستقر در سازمان)
12. تصوير برابر اصل سند مالكيت يا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام يكي از اعضاي هيأت مديره يا شركت
13. تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی
توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي بايست در قطع A4 ارائه گردد.
برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
 اسناد ارائه شده مي بايست توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس ماده 27 سازمان ارزشيابي گردد.
تمامي صفحات مدارك و اسناد ارائه شده مي بايست به تأييد مجتمع قضايي رسيده و صحت آن تاييد شود.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي استان تهران الزامي مي باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14 مي باشد.