آزمون دریافت پروانه اشتغال بکار
1393/07/05
 • تاریخ ثبت نام
  • فروردین 1393
 • تاریخ برگزاری آزمون
  • خرداد ماه 1393
توجه:ثبت نام فقط در وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان به نشاني www.inbr.ir امکان پذیر بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کنترلی نسبت به سایت مذکور ندارد.


 • تاریخ ثبت نام
  • شهریور 1392: آغاز ثبت نام از تاریخ 1392/06/02
 • تاریخ برگزاری آزمون
  • 21 , 22 آذر 1392
توجه:ثبت نام فقط در وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان به نشاني www.inbr.ir امکان پذیر بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کنترلی نسبت به سایت مذکور ندارد.