هیات تحریریه
1395/04/14
 • مدير مسوول:
  • حبيب الله بيطرف

 • سردبیر:
  • حیدر جهان بخش

 • اعضا:

  • شمس نوبخت دودران
  • حکمت اميری
  • فرهام مقدم راد
  • مهدی روانشادنيا
  • حمزه شکيب
  • علی نبی زاده
  • علی کريمی آنچه
  • مهيار فرنيا
  • کامران رحيم اف
  • رامين کرمی
  • مهرداد رفيعی
  • کامران تيموری
  • فيروز عليزاده
  • شهرام گل امينی

 • روز و ساعت جلسه:
  • دوشنبه 8-10