کمیسيون صدور خدمات مهندسی و روابط بين الملل
1395/12/11
 • دبیر کمیته:
  • فرهام مقدم راد

 • اعضا:
  • حيدر جهانبخش
  • بيژن خطيبی
  • مهدی روانشادنيا
  • حمزه شکيب
  • ايرج معزی
  • سيد عليرضا ميرجعفری

 • روز و ساعت جلسه: شنبه 13 الی 15