کميسيون انرژی و محيط زيست
1395/03/05


 • دبیر کميسيون:
  • حيدر جهانبخش

 • اعضا:
  • حسين اکبريان راد
  • کامران تيموری
  • الهه رادمهر
  • رامين کرمی
  • محمود مقدم
  • سيد محمد هاشمی

 • روز و ساعت جلسه: دوشنبه 12:30 الی 14