کميسيون انجمن ها و تشکل های مهندسی
1395/10/18
 • دبیر کمیته:
  • علی نبی زاده

 • اعضا:
  • بيژن خطيبی
  • اميرحسين دزفوليان
  • مهدی روانشادنيا
  • محمد طاهری
  • مهيار فرنيا
  • فرهام مقدم راد

 • ساعت جلسه: شنبه 12 - 10