امور سازندگان
1395/12/08
    فهرست سازندگان دارای صلاحیت(به زودی)

  1- سازندگان حقيقی
  - اشخاص حقیقی دارای صلاحیت اجرا
  - دفتر سازنده پیمان مدیریت حقیقی

  2- سازندگان حقوقی
  - سازندگان پيمانکاری - پيمان مديريتی
  - سازندگان پیمان مدیریتی
  - سازندگان انبوه ساز
  بخشنامه ها و مصوبات  قراردادهای همسان(به زودی)
  متون زير نمونه های قديمی مورد استفاده بوده و نمونه های جديد پس از تصويب منتشر خواهد شد.

  - قرارداد پيمان مديريت
  - قرارداد پيمانکاری با مصالح
  - قرارداد پيمانکاری بدون مصالح(دستمزدی)
  - شرايط عمومی قرارداد
  سوالات پر تکرار


  گزارش عملکرد سازندگان