معرفی اعضا هیات مدیره
1396/01/01
نام و نام خانوادگی: مهندس حسين اکبريان راد
رشته: مکانيک
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Hosein.Akbarian.rad@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حبیب الله بیطرف
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Habibolah.Bitaraf@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: دکتر حيدر جهان بخش
رشته: معماری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Heydar.JahanBakhsh@tceo.ir

نام و نام خانوادگی : مهندس احمد خرم
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Ahmad.Khoram@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس بيژن خطيبی
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Bijan.Khatibi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس اميرحسين دزفوليان
رشته: معماری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Amirhosein.Dezfolian@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس الهه رادمهر
رشته: معماری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Elaheh.Radmehr@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس کامبيز رضوی
رشته: ترافيک
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Kambiz.Razavi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی روانشادنيا
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Mehdi.Ravanshadnia@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدمهدی زرگر
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Mahdi.Zargar@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر حمزه شکيب
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Hamzeh.Shakib@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد طاهری
رشته: معماری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Mohammad.Taheri@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مهيار فرنيا
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Mahyar.Farnia@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن قربانخانی
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Hasan.Ghorbankhani@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس رامين کرمی
رشته: مکانيک
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Ramin.Karami@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سعيد کروبی
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Saeed.Karoubi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس علی کريمی آنچه
رشته: برق
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Ali.KarimiAnche@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: مهندس ايرج معزی
رشته: معماری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Eraj.Moezi@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: دکتر محمود مقدم
رشته: مکانيک
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک : Mahmood.Moghadam@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: مهندس فرهام مقدم راد
رشته: معماری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک : Farham.MoghadamRad@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس بهمن مومنی مقدم
رشته: نقشه برداری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک : Bahman.Momenimoghadam@tceo.ir


نام و نام خانوادگی : دکتر علی نبی زاده
رشته: عمران
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک : Ali.NabiZadeh@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: مهندس جابر نصیری
رشته: شهرسازی
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Jaber.Nasiri@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر شمس نوبخت دودران
رشته: نقشه برداری
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Shams.Nobakht@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدمحمد هاشمی
رشته: برق
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
پست الکترونیک: Mohammad.Hashemi@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: دکتر حکمت اميری
رشته: شهرسازی
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Hekmat.Amiri@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس کامران تيموری
رشته: برق
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Kamran.Teymoori@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن زياری
رشته: ترافيک
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Hasan.Ziari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سعيد سعيديان
رشته: معماری
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Saeid.Saeidian@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر سعيد غفرانی
رشته: عمران
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Saeed.Ghofrani@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامرضا لشگری
رشته: نقشه برداری
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Gholamreza.Lashgari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سيدعليرضا ميرجعفری
رشته: مکانيک
سمت: عضو علی البدل هیات مدیره
پست الکترونیک: Alireza.MirJafari@tceo.ir