معرفی اعضا شورای انتظامی
1395/01/28
نام و نام خانوادگی:مهندس مهدی حق بين
رشته:نقشه برداری
سمت: رييس شوراي انتظامي استان
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس يوسف باقری
رشته:حقوق
سمت: عضو حقوقدان و نايب رييس شوراي انتظامي استان
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد الموتيان
رشته: عمران
سمت: عضو شوراي انتظامي استان
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس فرامرز گلزار
رشته:عمران
سمت: عضو شوراي انتظامي استان
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس امير عرب باقری
رشته:عمران
سمت: عضو شوراي انتظامي استان
پست الکترونیک: