هيئت رييسه

نام : رامین
نام خانوادگی : کرمی
سمت : رئیس
نام : محمد
نام خانوادگی : احمدی
سمت : نائب رئیس اول
نام : امیر حسام الدین
نام خانوادگی : آرمان پور
سمت : نائب رئیس دوم
نام : مهدی
نام خانوادگی : روانشادنیا
سمت : دبیر
نام : علی
نام خانوادگی : کریمی آنچه
سمت : خزانه دار