بازرسان

نام : رضا
نام خانوادگی : حسنی شیرکوهی
سمت : بازرس اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : reza.hasani@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : حبیب زادگان
سمت : بازرس اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : mojtaba.habibzadegan@tceo.ir
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : لشگری
سمت : بازرس اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : gholamreza.lashgari@tceo.ir
نام : رامين
نام خانوادگی : کرمی
سمت : بازرس علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : ramin.karami@tceo.ir