.

اخبار

.

اعلام تعرفه جدید سال 1401 برای صدور تمدید و ارتقا پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی (درآمد حاصل از سایر خدمات وزارت راه)

1401/6/13 یکشنبه
پیرو نامه شماره 3357/1200/1401 /ص مورخ 07/02/1401 و در راستای اجرای ماده 38 قانون وصول برخی درآمدهای دولتی مصوب 1373 و به موجب ردیف ردیف 19 از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تحت عنوان درآمد حاصل از فروش سایر خدمات مربوط به صدور ؛ تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال به کلار اشخاص حقیقی و حقوقی به پیوست تصویر نامه شماره 400/25424 مورخ 24/02/1401 معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال می گردد.

با توجه به تعرفه مربوطه ( اشخاص حقیقی از 2000000 ریال به 2500000 ریال و اشخاص حقوقی از 4500000 ریال به 10000000 ریال ) از ابتدای سال 1401 مقتضی است دستور فرمایید ضمن تکمیل جدول ارسالی بشرح پیوست 1 ظرف مدت دور روز کاری از تاریخ ابلاغ نامه ، نسبت اطلاع رسانی و فراخوان مجدد به اشخاص حقیقی و حقوقی موصوف جهت پرداخت ما به التفاوت واریزی ( ما به التفاوت تعرفه های سال 1400 به 1399 و تعرفه های سال 1401 به 1400 ) اقدام و نتیجه را در قالب گزارشی به اداره کل اعلام نمایند و در صورت لزوم طبق بند " پ " از ماده " 23 " آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدامات قانونی صورت می پذیرد.


آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر