اخبار و اطلاعیه ها

.

حد نصاب تعدیل نرخ ماده 131 ق.م.م (مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال 1401)

1402/2/12 سه‌شنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان:
نرخ ماده 131 ق.م.م (قدیم) نرخ ماده 131 ق.م.م (جدید- تعدیل یافته)
برای عملکرد سال 1401
تا میزان پانصد میلیون (500/000/000) ریال
درآمد مشمول مالیات سالانه
به نرخ پانزده درصد (15%)
تا میزان دو میلیارد (2/000/000/000) ریال
درآمد مشمول مالیات سالانه
به نرخ پانزده درصد (15%)
نسبت به مازاد پانصد میلیون (500/000/000) ریال
تا میزان یک میلیارد (1/000/000/000) ریال
درآمد مشمول مالیات سالانه
به نرخ بیست درصد (20%)
نسبت به مازاد دو میلیارد (2/000/000/000) ریال
تا میزان چهار میلیارد (4/000/000/000) ریال
درآمد مشمول مالیات سالانه
به نرخ بیست درصد (20%)
نسبت به مازاد یک میلیارد (1/000/000/000) ریال
درآمد مشمول مالیات سالانه
به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
نسبت به مازاد چهار میلیارد (4/000/000/000) ریال
درآمد مشمول مالیات سالانه
به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

نصاب‌های مذکور برای اشخاص حقیقی از عملکرد 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن قابل اعمال است.

(منبع: بخشنامه 200/1401/41 مورخ 1401/07/23)
 
امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی