اخبار و اطلاعیه ها

.

موضوع تبصره 2 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم (جرایم مندرج در برگ قطعی مالیات)

1402/7/22 شنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان؛
چنانچه از تاریخ اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات، از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (2/5%) در ماه موضوع این ماده، نسبت به مدت‌زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

مثال:
تاریخ ثبت اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات ← مورخ 1400/10/30

تاریخ ابلاغ برگ قطعی عملکرد مذکور (پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی) ← مورخ  1402/09/30
از آنجایی که فاصله زمانی مراتب فوق حدود دو سال است ولیکن به استناد تبصره 2 ماده 190 ق.م.م، حوزه ذی‌صلاح مالیاتی در برگ قطعی صادره صرفاً می‌تواند مالیات 2/5 درصدی تأخیر در پرداخت را فقط به مدت یک سال و حسب مورد (با رعایت شرایط و ضوابط بخشودگی جرائم) محاسبه و مطالبه نماید.

توضیح اینکه باقیمانده جرائم مذکور نیز قابلیت درخواست برای بخشودگی جرائم را دارد.
آرشیو
 
امتیاز دهی