• .نام: فرناز
  • .نام خانوادگی: خیبری
  • .سمت: مدیریت فناوری اطلاعات
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی