• .نام: ایرج
  • .نام خانوادگی: عبادی
  • .سمت: کارشناس امور سازندگان و شناسنامه فنی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی