• .نام: مریم السادات
  • .نام خانوادگی: میرفصیحی
  • .سمت: کارشناس امور تشکل های مهندسی-حرفه ای و صنفی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی