.

اخبار

.

گردش کار ثبت نقشه های طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی

1399/5/11 شنبه
عضو محترم
  در راستای اجرای آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 4 شیوه نامه اجرایی ماده مذکور، پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، از تاریخ 1399/5/16 ثبت اطلاعات ملک و دستور نقشه و بارگذاری نقشه در قسمت طراحی سامانه جامع، الزامی می گردد. لذا مقتضی است کلیه اعضاء نسبت به اجرای فرآیند طراحی شده اقدام و مطابق گردش کار ذیل عمل نمایند.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر