.

راهنمای خدمات الکترونیکی واحد کنترل نقشه

1398/12/24 شنبه
راهنمای خدمات الکترونیکی واحد کنترل نقشه
الف) دفترچه اطلاعات ساختمان
 • مالکانی که دفترچه اطلاعات ساختمان را قبل از تاریخ 98/12/24 از واحد کنترل نقشه دریافت نموده اند ضروری است اسکن تکمیل شده شش صفحه اول توسط مهندسان طراح (دارای مهر و امضای مهندسان طراح مطابق راهنما را از طریق پست الکترونیکی tceo.notebook@gmail.com ارسال نمایند.
 • در خصوص پرونده هایی که تاکنون دفترچه را دریافت ننموده اند دفترچه مذکور را دریافت و پس از تکمیل شش صفحه اول توسط مهندسان طراح (مطابق راهنمای ارائه شده) فایل اسکن شده را از طریق پست الکترونیکی tceo.notebook@gmail.com ارسال نمایند.
در اسکن صفحات دقت لازم مبذول گردیده به طوری که کیفیت عکس ها کمتر DPI 200 نباشد.
ب) فایل های طراحی کنترل مضاعف و موردی
جهت ارسال فایل های طراحی درخواست گردیده به ترتیب ذیل عمل گردد.
 • نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل خطاب به ریاست سازمان از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی مبنی بر ارائه فایل ها به سازمان ارسال گردد.
 • در حال حاضر سامانه مکاتبات الکترونیکی امکان پیوست فایل ها را ندارد ضروری است پس از ارسال الکترونیکی نامه، فایل های درخواست گردیده به همراه تصویر و شماره نامه ثبت گردیده از طریق پست الکترونیکی tceo.office@gmail.com ارسال گردد.


ج) فرم درخواست تعهد بارگذاری نقشه (آپلود)
در صورت تکمیل تعداد مراحل آپلود و نیاز به مرحله بیشتر جهت بارگذاری بایستی فرم پیوست تکمیل و به همراه نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل ازطریق سامانه مکاتبات الکترونیکی ارسال گردد.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه مکاتبات الکترونیکی به سایت سازمان، خدمات الکترونیک، راهنماهای ویدیویی، سامانه مکاتبات الکترونیکی مراجعه فرمائید.
د) نقشه ها و فایل های پایدار سازی گود
با توجه به حجم بالای نقشه ها و فایل های پایدار سازی گود ضروری است طبق مراحل ذیل اقدام گردد.
 • نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل خطاب به ریاست سازمان از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی مبنی بر ارائه فایل ها به سازمان ارسال گردد.
 • در حال حاضر سامانه مکاتبات الکترونیکی امکان پیوست فایل ها را ندارد ضروری است پس از ارسال الکترونیکی نامه، فایل های درخواست گردیده به همراه تصویر و شماره نامه ثبت گردیده از طریق پست الکترونیکی tceo.office@gmail.com با استفاده از  گوگل درایو ارسال گردد.

مدارک لازم جهت ارسال توسط گوگل درایو (Google Drive) راهنمای ارسال
 1. تصویر نامه ارسالی از طریق سامانه مکاتبات ادارای به همراه شماره نامه ثبت سازمان
 2. فایل های طراحی گود با نرم افزارهای ژئوتکنیکی شامل تحلیل پایداری به روش تعادل حدی و تحلیل تغییر شکل به روش المان محدود
 3. فایل دفترچه محاسبات شامل گزارش کامل از مشخصات پروژه، نحوه انجام طراحی ( طراحی facing plate ها، دوغاب، شاتکریت، نیل، انکر، تای بک و ...) آئین نامه های مورد استفاده در طراحی، خروجی های نرم افزار و ...
 4. فایل و اسکن نقشه های پایدارسازی (نقشه ها بایستی ممهور بوده و امضاء شده باشند).
 5. گزارش طراحی زهکش ها ( فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)
 6.  گزارش کامل و ارائه پلان از وضعیت همجواری ها، چاه ها و قنات های منطقه (فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)
 7. فایل گزارش ژئوتکنیک

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ