اخبار
الزام استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازهای شهری مدیرکل معماری و ساختمان طی نامه‌ای با استناد به نامه اداره کل استاندارد استان تهران موضوع " الزام استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد " را ابلاغ کرد.