فراخوان
فراخوانی جذب مهندسین رشته برق و مکانیک در دفاتر نمایندگی

قابل‌توجه کلیه اعضای حقیقی و حقوقی، با توجه به اعلام نیاز دفاتر نمایندگی شهرستان‌های استان تهران، در رشتههای برق و مکانیک در صورت تمایل به همکاری در این دفاتر نمایندگی ، از طریق کارتابل خویش ( https://sso.tceo.ir تب درخواست فعال‌سازی و جابجایی اقدام نمایند.