یادداشت ها
.

تحلیل آماری ارجاعات کار نظارت ۹۷ در شهر تهران

1399/1/13 چهارشنبه


تحلیل آماری ارجاعات کار نظارت ۹۷ در شهر تهران

یادداشتی از حسین احمدی

▫️براساس فهرست ها و جداول آماری ارجاعات کار نظارت ماده ۳۳ سال ۹۷ کل ارجاعات اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ، ۱۹۷۷۲ ارجاع به ناظر ، حدود ۱۲۶۰۰ پرونده شهرسازی ، مربوط به ۳۹۲ ، ۰۱۳ ، ۱۵ مترمربع متراژ زیربنای کل ساختمانی، معادل ۸۹۹ ، ۴۰۳ ، ۳۵ مترمربع زیربنای متناظر با ارجاع کار میباشد.

در کل بطور مختصر و مفید میتوان نتایج ذیل را بدست آورد :

الف- در مورد اشخاص حقیقی تا مرز ۳۵۰۰ مترمربع :

▫️تعداد کل ارجاع نظارت اشخاص حقیقی در سال ۹۷ برابر ۱۸۲۹۳ ناظر ، معادل ۱۲۱۳۵ پرونده شهرسازی به عبارتی تقریبا ۹۵ درصد کل پروانه های صادره و با نسبت محاسبه متراژ زیربنا ، معادل ۶۱۱ ، ۲۸۲ ،۲۴ مترمربع میباشد که در واقع با نسبت متراژ حدودا ۷۰ درصد را مشمول می گردد.

▫️مطابق تخمین حاصل از این آمار، حدود ۰۰۰ ،۱۰ پرونده شهرسازی زیر ۱۵۰۰ مترمربع، معادل زیربنا ۵۳۰ ، ۸۰۶ ،۷ مترمربع را شامل شده است. یعنی به نسبت تعداد پرونده ها میشود حدود ۸۰ درصد از کل و با در نظر گرفتن نسبت متراژ ، ۲۲ درصد‌ از کل ارجاعات است.
 
ب- در مورد شرکتها یا اشخاص حقوقی  بالای ۳۵۰۰ مترمربع :

▫️تعداد کل ارجاع نظارت شرکتها یا اشخاص حقوقی در سال ۹۷ برابر ۱۴۷۹ گرایش ، حدود ۴۲۵ شرکت معادل تقریبا ۵ درصد پروانه های ساختمانی صادره بوده و با محاسبه بر حسب متراژ زیربنا ، برابر ۴۶۸ ، ۱۲۱ ،۱۱ مترمربع یعنی به عبارت دیگر تقریبا ۳۰ درصد کل پروانه های ساختمانی میباشد.

▫️بنابراین طبق آمار مذکور اینگونه قابل تخمین است که، فقط ۱۷ تا شرکت معادل ۱۷ گرایش، در مقیاس بالای ۰۰۰ ،۳۰ مترمربع ؛ معادل زیربنا حدود ۰۰۰ ، ۶۰۰ ،۱ مترمربع کار گرفته اند. یعنی به نسبت میزان متراژ تقریبا ۴/۵ درصد‌ از کل ارجاعات را شامل میشود.
کارهای ارجاعی در بازه  ۰۰۰ ،۱۰ تا ۰۰۰ ،۳۰ مترمربع ، معادل ۲/۶۵ میلیون مترمربع ، برابر حدود ۷/۵ درصد از کل ؛ کارهای ارجاع شده در بازه ۰۰۰ ،۵ تا ۰۰۰ ،۱۰ مترمربع، حدودا ۴ میلیون مترمربع هست که معادل ۱۱ درصد کل کارها را در بر می گیرد. و همینطور کارهای ارجاع شده در بازه ۳۵۰۰ تا ۰۰۰ ،۵ مترمربع، حدود ۳ میلیون مترمربع را از کل شامل میشود که به عبارت دیگر برابر ۸ درصد کل کار ارجاعی میباشد.

▫️خلاصه نتیجه گیری آنست که پرونده های با مقیاس کوچکتر تقریبا ۹۵ درصد پروانه های ساختمانی صادره را شامل شده اند که از تعدد بیشتری نسبت به پرونده های بزرگ مقیاس برخوردارند. البته در احتساب میزان متراژ زیربنا حدودا دارای وزن غالب ۷۰ درصدی هستند.

▫️از سوی دیگر پرونده های شهرسازی بزرگ مقیاس تقریبا ۵ درصد به نسبت تعداد آنها و در مقیاس محاسباتی براساس میزان متراژ زیربنای ساختمانی حدودا ۳۰ درصد پروانه های ساختمانی را بخود اختصاص داده اند.

 🔸معاونت خدمات مهندسی🔸