هيات رييسه

نام : سعید
نام خانوادگی : سعیدیان
سمت : رييس سازمان
شماره تماس : 42644
ایمیل : saeid.saeidian@tceo.ir
نام : کامبیز
نام خانوادگی : رضوی
سمت : نايب رييس اول
شماره تماس : 42644
ایمیل : kambiz.razavi@tceo.ir
نام : علی
نام خانوادگی : کریمی آنچه
سمت : نايب رييس دوم
شماره تماس : 42644
ایمیل : ali.karimi@tceo.ir
نام : الهه
نام خانوادگی : رادمهر
سمت : دبير
شماره تماس : 42644
ایمیل : Elaheh.Radmehr@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : صابر
سمت : خزانه دار
شماره تماس : 42644
ایمیل : mojtaba.saber@tceo.ir