مالی و پشتيبانی

نام : محمد
نام خانوادگی : سرورنیا
سمت : معاونت مالی و پشتيبانی
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : بابائیان
سمت : مدیریت منابع انسانی
نام : احسان
نام خانوادگی : جعفری
نام : فريبرز
نام خانوادگی : محمدی
سمت : سرپرست پشتيبانی
شماره تماس : 42644
نام : حامد
نام خانوادگی : عليزاده
سمت : سرپرست حفاظت فيزيکی
شماره تماس : 42644