حوزه رياست

افراد
نام : شهرام
نام خانوادگی : ملکیان
سمت : مدیر حوزه ریاست
شماره تماس : 42644
نام : شهناز
نام خانوادگی : خزايي پول
سمت : مدير گروه های تخصصی و کميسيون ها
شماره تماس : 42644
نام : مسعود
نام خانوادگی : کریمی ورنوسفادرانی
سمت : سرپرست واحد روابط عمومی
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : رشیدی نسب
سمت : مدیر دبیرخانه مرکزی
شماره تماس : 42644
نام : مریم
نام خانوادگی : خان عمیدی
سمت : مدیر امور حقوقی و قراردادها
شماره تماس : 42644