یادداشت ها

.

گزارش نموداری و درصد آماری تعداد پروژه های شهر تهران، سال های ۹۷ و ۹۸

1399/1/13 چهارشنبه
گزارش نموداری و درصد آماری تعداد پروژه های شهر تهران، سال های ۹۷ و ۹۸
  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
معاونت خدمات مهندسی

شانزدهمین یادداشت های خدمات مهندسی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر