شورای مالياتی

اعضا: الهه رادمهر
        مجتبی صابر
        کامران تيموری


 
نکاتی در خصوص قانون مالیات ارزش افزوده، قابل توجه مهندسین ( افراد حقیقی) و (اشخاص حقوقی)
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. تاریخ اجرای قانون : 1387/07/01
 2. در خصوص مهندسان محترم (اشخاص حقیقی)
مهندسین اشخاص حقیقی در رابطه با وظایف و تکالیف معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی تاکنون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای ثبت نام در نظام مالیاتی ارزش افروده فراخوان نشده، لذا تکلیفی به ثبت نام و اجرای مقررات ارزش افزوده ندارند.
 1. درخصوص شرکت های مهندسی (اشخاص حقوقی)
3-1 . درحال حاضر کلیه شرکت های مهندسی تابع سازمان نظام مهندسی مشمول ثبت نام و انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات ارزش افزوده می باشند.
3-2. دامنه شمول : طبق ماده 1 قانون  عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات قانون مالیات ارزش افزوده می باشد، مگر فعالیت آن ها جزء اقلام معاف (موضوع ماده 12) اعلام شده باشد.
3-3. دوره های مالیاتی : طبق ماده 10 قانون، دوره‌های مالیاتی به چهار دوره 3 ماهه در یک سال شمسی تقسیم شده است.
3-4. تاریخ تعلق مالیات :
1-6-1 در مورد عرضه کالا (تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا هر کدام که مقدم باشد)
2-6-1 در مورد معاوضه کالا (تاریخ معاوضه)
3-6-1 در مورد ارائه خدمت (تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد)
 1. نرخ مالیات ارزش افزوده
سال نرخ مالیات نرخ عوارض جمع
1392 3.6 2.4 6
1393 5.3 2.7 8
1394 6 3 9
1395 6 3 9
1396 6 3 9
1397 6 3 9
1398 6 3 9

 
 1. وصول مالیات توسط مودیان : طبق ماده 20 قانون ، مودیانی که با توجه به ضوابط اعلام شده سازمان امور مالیاتی، ملزم به ثبت نام و اجرای قانون شده‌اند، باید علاوه بر این که در هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت، اقدام به صدور صورتحساب مورد تأیید نمایند، مالیات بر ارزش افزوده را به نیابت از سازمان، از طرف دیگر معامله خود وصول و تا پایان دوره مالیاتی و زمان تسلیم اظهارنامه، نزد خود امانت نگه دارند.
 2. جناب آقای دکتر غفرانی رئیس محترم وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به‌موجب نامه شماره 18603/91/110 مورخ 03/07/1391 اعلام نموده است که با توجه به قانون مالیات ارزش افزوده‌، شرکت ها نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مالکین اقدام و صورتحساب مربوط را تحویل مالک فرمایند. ضمناً مبالغ فوق را در حساب های شرکت ثبت و در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
 3. ثبت و نگهداری اسناد و مدارک : مودیان مالیاتی مشمول قانون ارزش افزوده باید برای ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مالیات و عوارض موضوع قانون طبق ماده 24 از دفاتر و صورتحساب‌ها و سایر فرم های مربوط و ... استفاده و مدارک مورد نظر را به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوط نگهداری و در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی به آنان ارائه نمایند.
 4. تسلیم اظهار نامه : بر اساس ماده 21 قانون مالیات ارزش افزوده، مودیان مشمول می بایستی بدهی یا طلب مالیاتی خود را از طریق ارائه اظهارنامه فصلی تسویه نمایند. این مودیان باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی، اظهارنامه‌ای طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شده است به ترتیب مقرر، تکمیل ، تسلیم و مالیات و عوارض متعلق را محاسبه و در مهلت تعیین شده به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده، واریز نماید.
 
 1. جرایم موضوع مواد 22 و 23 قانون مالیات ارزش افزوده :
عدم ثبت نام در مهلت مقرر 75 % مالیات تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی
عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
عدم درج صحیح قیمت معادل یک برابر مابه‌التفاوت‌ ما
یات متعلق
عدم درج و تکمیل اطلاعات در صورتحساب معادل 25 % مالیات متعلق
عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد معادل 50 % مالیات متعلق
عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک معادل 25 % مالیات متعلق
تاخیر در پرداخت مالیات 2 % در ماه نسبت به مالی
ت پرداخت نشده

 1. استرداد مالیات : در صورتی که مودیان (شرکت های مهندسی) در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند (یعنی به هر دلیلی میزان مالیات پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیات‌های وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد) مالیات اضافه پرداخت شده به حساب دوره‌های بعد مودیان منظور و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده، توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می گردد (تبصره 1 ماده 17 ).

نکاتی در خصوص صورت معاملات فصلی (موضوع 169 مکرر) قانون م.م. (تاریخ اجرای قانون : 1391/01/01)

مهندسین محترم (اشخاص حقیقی)
 1. مهندسین اشخاص حقیقی تا تاریخ 1394/03/04 مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام تکالیف مقرر در قانون از جمله ارسال فهرست معاملات فصلی بوده‌اند.
 2. این فهرست شامل درآمد هزینه و معاملات است که موارد استثناء آن در بند 7 اعلام می گردد.
 3. از تاریخ 1394/03/04 تا پایان سال 1394 طبق رأی دیوان عدالت اداری درآمد حاصل از فعالیت صرفاً خدماتی مهندسین در چارچوب قانون نظام مهندسی‌، مشمول ارسال فهرست معاملات نمی‌باشد.
 4. از تاریخ 1395/01/01 به بعد و همزمان با اجرای اصلاحیه جدید قانون م.م، صاحبان مشاغل به سه گروه تقسیم می‌شوند و فقط صاحبان مشاغل (مهندسینی) که با توجه به حجم فعالیت جزء گروه اول آیین نامه اجرایی شماره 46378/3949/200 مورخ 1395/03/18 قرار می‌گیرند مشمول ارسال صورت معاملات فصلی می‌باشند.
 5. توضیح : مشمولین گروه اول آئین نامه اجرایی ماده 95 :
افرادی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی + متمم) هرکدام بیشتر از 30 میلیارد ریال و بیشتر باشد.
در مواردی که صرفاً ارائه خدمت باشد، 50 درصد مبالغ تعیین شده ملاک عمل است.
 1. در حال حاضر کلیه "اشخاص حقوقی" با استناد 169 مکرر مشمول قانون و انجام تکالیف مقرر در خصوص ارسال فهرست معاملات خود هستند (شرکت های تابع نظام مهندسی).
 2. موارد عدم ارسال صورت معاملات فصلی (1396 به بعد)
7-1 خرید و فروش و سود کارمزد اوراق بهادار
7-2 خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه
7-3 سود و کارمزد و جرایم بانک، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیر بانکی و ...
7-4 حق عضویت در مجامع حرفه‌ای، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های دارای مجوز
7-5. کمک‌ها و جوایز و هدایای بلاعوض
7-6 مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و یا مالیات (به استثناء مالیات و عوارض ارزش افزوده)
7-7 حق الثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه که به دستگاه های اجرایی پرداخت می‌گردد.
7-8 حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون م.م
7-9 وجوه پرداختی بابت نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی
 1. جرایم: طبق ماده 12 قانون م.م عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمه‌های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد :
ردیف شرح تخلف نرخ جریمه مأخذ محاسبه جریمه
1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات 2 % مبلغ مورد معامله
2 عدم درج شماره اقتصادی خود 2 % مبلغ مورد معامله
3 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 2 % مبلغ مورد معامله
4 استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران 2 % مبلغ مورد معامله
5 استفاده از شماره اقتصادی دیگری برای خود 2 % مبلغ مورد معامله
6 عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است

اخبار و اطلاعیه ها

آرشیو فیلم وبینار های برگزار شده