اخبار و اطلاعیه ها

.

صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات مربوط به عملکرد سال 1401 (بدون صدور برگ تشخیص)

1402/11/4 چهارشنبه
قابل‌توجه مهندسین محترم (اشخاص حقیقی) عضو سازمان نظام مهندسی؛
برای آن دسته از مودیانی که نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1401 فعالیت شغلی خود اقدام ننموده‌اند و براین اساس با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی اوراق قطعی (بدون صدور برگ تشخیص) صادرشده است، اعتراض به اوراق مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
  1. درصورتی‌که اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، مرتبط با فعالیت اقتصادی مودی نباشد، می‌تواند با ارائه مستندات به اداره امور مالیاتی به‌منظور تعدیل میزان مالیات مقطوع تعیین‌شده اقدام نماید و ادارات امور مالیاتی می‌بایستی پس از اعلام معاونت فناوری‌های مالیاتی مبنی بر انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون‌سازمانی میزان صحیح مالیات مقطوع را درج نمایند.
  2. درصورتی‌که اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات صحیح محاسبه‌شده باشد، ولیکن مورد تمکین مودی نباشد، با تقاضای طرح اعتراض در فرآیند دادرسی هیئت موضوع ماده 216 ق.م.م قابل‌بررسی و رسیدگی می‌باشد.
منابع:
بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/09/14 سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 سازمان امور مالیاتی کشور
 
آرشیو
 
امتیاز دهی