یادداشت ها

.

تحلیل آماری ارجاعات کار نظارت ۹۸ در شهر تهران

1399/1/13 چهارشنبه
تحلیل آماری ارجاعات کار نظارت ۹۸ در شهر تهران

یادداشتی از حسین احمدی

🔹 براساس فهرست ها و جداول آماری ارجاعات کار نظارت ماده ۳۳ شهر تهران، سال ۹۸ کل ارجاعات اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ، ۱۵۹۱۵ ارجاع به ناظر ، حدود ۹۸۶۴ پرونده شهرسازی ، مربوط به ۵۱۱ ، ۰۳۲ ،۱۲ مترمربع متراژ زیربنای کل پروانه های ساختمانی صادره، معادل ۰۹۵ ، ۵۴۷ ، ۳۰ مترمربع زیربنای متناظر با کل ارجاع کار میباشد.

در کل بطور مختصر و مفید میتوان نتایج ذیل را بدست آورد :

🔹 الف- در مورد اشخاص حقیقی تا مرز ۳۵۰۰ مترمربع :

تعداد کل ارجاع نظارت اشخاص حقیقی در سال ۹۸ برابر ۱۴۴۰۳ ناظر ، معادل ۹۴۸۶ پرونده شهرسازی به عبارتی تقریبا ۹۶ درصد کل پروانه های صادره و با نسبت محاسبه متراژ زیربنا ، معادل ۳۵۵ ، ۲۰۵ ، ۱۹ مترمربع میباشد که در واقع با نسبت متراژ حدودا ۶۳ درصد را مشمول می گردد.

🔹 مطابق تخمین حاصل از این آمار، حدود ۷۸۵۰ پرونده شهرسازی زیر ۱۵۰۰ مترمربع، معادل زیربنا ۹۸۳ ، ۸۶۰ ،۵ مترمربع را شامل شده است. یعنی به نسبت تعداد پرونده ها میشود حدود ۸۰ درصد از کل و با در نظر گرفتن نسبت متراژ ، ۱۹ درصد‌ کل ارجاعات است و براساس متراژ پروانه های صادره معادل ۴۹ درصد یعنی تقریبا نیمی از پروانه ها را در بر می گیرد.
 
🔹 ب- در مورد شرکتها یا اشخاص حقوقی  بالای ۳۵۰۰ مترمربع :

تعداد کل ارجاع نظارت شرکتها یا همان اشخاص حقوقی فقط شهر تهران، در سال ۹۸ حداقل ۱۳۰۸ گرایش در قالب حداقل ۴۴۵ شرکت ، معادل تقریبا ۴ درصد پروانه های ساختمانی صادره بوده و با محاسبه بر حسب متراژ زیربنا ، حدودا ۰۰۰ ، ۳۰۰ ،۱۱ مترمربع یعنی به عبارت دیگر تقریبا ۳۷ درصد ارجاعات ، متناظر کل پروانه های ساختمانی میباشد.

🔹 بنابراین طبق آمار مذکور اینگونه قابل تخمین است که، فقط ۹ پرونده دارای ۳۶ تا شرکت معادل ۱۴۴ گرایش، در مقیاس بالای ۰۰۰ ،۳۰ مترمربع ؛ معادل زیربنا حدود ۰۰۰ ، ۷۶۲ ،۱ مترمربع کار گرفته اند. یعنی به نسبت میزان متراژ تقریبا ۶ درصد‌ از کل ارجاعات را شامل میشود.
کارهای ارجاعی در بازه  ۰۰۰ ،۱۰ تا ۰۰۰ ،۳۰ مترمربع ، برای ۴۰ پرونده ، تقریبا ۸۰ شرکت با حدودا ۱۶۰ گرایش، معادل ۰۰۰ ، ۴۴۳ ،۲ میلیون مترمربع ، برابر حدود ۷ درصد از کل ؛ کارهای ارجاع شده در بازه ۰۰۰ ،۵ تا ۰۰۰ ،۱۰ مترمربع، تقریبا ۱۷۳ شرکت، با حدود ۶۹۲ گرایش، مشتمل بر حدودا ۰۰۰ ، ۵۵۴ ،۴ میلیون مترمربع هست که معادل ۱۵ درصد کل کارها را در بر می گیرد. همینطور کارهای ارجاع شده در بازه ۳۵۰۰ تا ۰۰۰ ،۵ مترمربع، مشتمل بر ۱۵۶ شرکت بصورت غیر ۴ گرایش، حدود ۰۰۰ ، ۵۴۱ ،۲ میلیون مترمربع را از کل شامل میشود که به عبارت دیگر برابر ۸ درصد کل کار ارجاعی میباشد.

🔹 ج- خلاصه نتیجه گیری و مقایسه با سال قبل :
 در سال ۹۸ پرونده های با مقیاس کوچکتر بدون تغییر عمده نسبت به سال ۹۷، تقریبا ۹۶ درصد پروانه های ساختمانی صادره را شامل شده اند که از تعدد بیشتری نسبت به پرونده های بزرگ مقیاس برخوردارند. ولی در احتساب میزان متراژ زیربنا حدودا دارای وزن غالب ۶۳ درصدی هستند؛ که کاهش ۷ درصدی نسبت به سال ۹۷ را نشان می دهد.

🔹 از سوی دیگر پرونده های شهرسازی بزرگ مقیاس تقریبا ۴ درصد به نسبت تعداد آنها و در مقیاس محاسباتی براساس میزان متراژ زیربنای ساختمانی با افزایش مواجه شده و حدودا ۳۷ درصد پروانه های ساختمانی را بخود اختصاص داده اند.

🔹 شایان توجه است، پروانه های با متراژ زیر ۱۵۰۰ متر ، از میزان ۱۰۰۸۲ پرونده در سال ۹۷ با حدود ۲۲ درصد کاهش به تعداد ۷۸۴۷ پرونده رسیده است. با احتساب نسبت متراژ نیز از ۷/۸ میلیون مترمربع در ۹۷ با افت ۲۶ درصدی به ۵/۸۶ میلیون مترمربع کاهش یافته است.
 

معاونت خدمات مهندسی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر