یادداشت ها

.

گزارش معاونت خدمات مهندسی در ارتباط با وضعیت ارجاع در سال 1399

1400/1/30 دوشنبه
تحلیل آماری ارجاعات کار نظارت ۹۹ در شهر تهران

گزارش معاونت خدمات مهندسی در ارتباط با وضعیت ارجاع در سال 1399

 همگان حتما فهرست ها و جداول آماری ارجاعات کار نظارت ماده ۳۳ و پرونده های زیر ۱۵۰۰ مترمربع که از تاریخ 1399/09/01 بصورت ناظره شده اند و دیگر تک ناظره هایی که عموما در برق اماکن و آبفا، دو ناظر تاسیساتی آنها مشخص شده اند ، در شهر تهران را ملاحظه نموده اند. انتشار مرتب و منظم ماهیانه این آمارها در طی سال ۱۳۹۹ قابل مشاهده و پیگیری اعضای محترم سازمان بوده و هست.

 براساس آن جداول بطور مشخص در مورد کل ارجاعات اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ، حدود ۲۶۸۵۲ ارجاع به ناظر ، که حدود ۷۸۲۶ پرونده شهرسازی در ماده ۳۳، مربوط به 10/735/688 مترمربع متراژ زیربنای کل پروانه های ساختمانی صادره، معادل 41/797/689 مترمربع زیربنای متناظر با کل ارجاع کار می‌باشد.

در کل بطور مختصر و مفید میتوان نتایج ذیل را بدست آورد :
 الف- در مورد اشخاص حقیقی تا مرز ۳۵۰۰ مترمربع :
تعداد کل ارجاع نظارت اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۹ برابر ۱۹۲۹۲ ناظر ، معادل ۷۴۷۳ پرونده شهرسازی به عبارتی تقریبا ۹۵ درصد کل پروانه های صادره و با نسبت محاسبه متراژ زیربنا، معادل 29/720/033 معادل مترمربع می‌باشد که در واقع با نسبت متراژ حدودا ۷۱ درصد را مشمول می گردد.
 مطابق تخمین حاصل از این آمار، حدود ۵۹۳۶ پرونده شهرسازی زیر ۱۵۰۰ مترمربع، معادل زیربنا 4/580/254 مترمربع را شامل شده است. یعنی به نسبت تعداد پرونده‌ها میشود حدود ۷۶ درصد از کل و با در نظر گرفتن نسبت متراژ ، ۱۱ درصد‌ کل ارجاعات است و براساس متراژ پروانه های صادره معادل ۴۳ درصد یعنی تقریبا نیمی از پروانه ها را در بر می‌گیرد.
 
 ب- در مورد شرکتها یا اشخاص حقوقی بالای ۳۵۰۰ مترمربع :
تعداد کل ارجاع نظارت شرکتها یا همان اشخاص حقوقی فقط شهر تهران، در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۲۲۶ گرایش در قالب حداقل ۴۳۱ شرکت، معادل تقریبا ۵ درصد پروانه های ساختمانی صادره بوده و با محاسبه بر حسب متراژ زیربنا، حدود 12/077/656 مترمربع یعنی به عبارت دیگر تقریبا ۲۹ درصد ارجاعات ، متناظر کل پروانه های ساختمانی میباشد.
 بنابراین طبق آمار مذکور اینگونه قابل تخمین است که، فقط ۸ پرونده دارای ۳۲ تا شرکت معادل ۱۲۸ گرایش، در مقیاس بالای 30/000  مترمربع ؛ معادل زیربنا حدود 2/۵۶۹/036 مترمربع کار گرفته‌اند. یعنی به نسبت میزان متراژ تقریبا ۶ درصد‌ از کل ارجاعات را شامل میشود. کارهای ارجاعی در بازه  10/000 تا 30/000 مترمربع ، برای ۵۴ پرونده ، تقریبا زیر ۱۰۰ شرکت با حدودا ۱۰۸ گرایش، معادل 1/۶۸۴/846 مترمربع ، برابر حدود ۸ درصد از کل ؛ کارهای ارجاع شده در بازه 5/000 تا 10/000 مترمربع، تقریبا دست کم ۱۲۵ شرکت، با حدود ۵۰۰ گرایش، مشتمل بر حدودا 851/560 مترمربع هست که معادل ۸ درصد کل کارها را در بر می گیرد. همینطور کارهای ارجاع شده دربازه ۳۵۰۰ تا 5/000 مترمربع، مشتمل بر حداقل ۱۶۶ شرکت بصورت غیر ۴ گرایش، حدود 683/172 مترمربع را از کل شامل میشود که به عبارت دیگر برابر ۷ درصد کل کار ارجاعی میباشد.
 ج- خلاصه نتیجه گیری و مقایسه با سال قبل :
 در سال ۱۳۹۹ پرونده های با مقیاس کوچکتر بدون تغییر عمده نسبت به سال ۱۳۹۸، تقریبا همان ۹۵ درصد پروانه های ساختمانی صادره را شامل شده اند که از تعدد بیشتری نسبت به پرونده های بزرگ مقیاس برخوردارند. ولی در احتساب میزان متراژ زیربنا حدودا دارای وزن غالب ۷۱ درصدی هستند؛ که افزایش ۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد
 از سوی دیگر پرونده های شهرسازی بزرگ مقیاس تقریبا ۵ درصد به نسبت تعداد آنها و در مقیاس محاسباتی براساس میزان متراژ زیربنای ساختمانی با کاهش مواجه شده و حدودا ۲۹ درصد پروانه‌های ساختمانی را بخود اختصاص داده‌اند.
 شایان توجه است، پروانه های با متراژ زیر ۱۵۰۰ متر، از میزان ۷۸۴۷ پرونده در سال ۱۳۹۸ با حدود ۲۵ درصد کاهش به تعداد ۵۹۳۶ پرونده رسیده است که سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ نیز حدودا ۲۲ درصد کاهش را به ثبت رسانید یعنی نمایانگر آنست که پرونده‌های کوچک مقیاس سالیانه با نرخ حدودا ۲۰ تا ۲۵ درصدی رو به کاهش است. با احتساب نسبت متراژ نیز از 86/5 میلیون مترمربع در ۱۳۹۸ با افت ۲۲ درصدی به 58/4 میلیون مترمربع کاهش یافته است.
 جالب توجه است تعداد پرونده های صادره حقوقی بالای ۳۵۰۰ مترمربع ، بدلیل توقف ثبت انتخابی ها از اول دی ماه سال۹۹ ، از تعداد ۳۷۸ پرونده در ۹۸ به تعداد ۳۴۲ پرونده در ۹۹ کاهش داشته ولی با قیاس زیربنا ، از 8/2 میلیون ۹۸ به حدود ۳ میلیون مترمربع ۹۹ افزایش هم داشته است.

 


معاونت خدمات مهندسی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر