• .نام: پوریا
  • .نام خانوادگی: راسخ سلیم
  • .سمت: کارمند امور مالی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی