• .نام: حامد
  • .نام خانوادگی: علیزاده
  • .سمت: سرپرست حفاظت فيزيکی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی