• .نام: علی
  • .نام خانوادگی: عابدی کلخوران علیا
  • .سمت: کارمند بازرسی و کنترل ساختمان
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی