• .نام: وحید
  • .نام خانوادگی: نجفی
  • .سمت: سرپرست مدیریت سیستم ها و روش ها
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی