• .نام: پیام
  • .نام خانوادگی: بازقلعه
  • .سمت: مسئول خدمات و تاسیسات
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی