• .نام: سید مهدی
  • .نام خانوادگی: قاضی میرسعید
  • .سمت: کارشناس مسئول امور پشتیبانی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی