شورای انتظامی

نام : مهدی
نام خانوادگی : حق بين
سمت : رييس شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : m.haghbin1133@gmail.com
نام : فرزاد
نام خانوادگی : لحمی
سمت : نائب رئیس شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : frlahmi@yahoo.com
نام : شاهين
نام خانوادگی : جعفرنژاد
سمت : دبیر شـورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : sjafarnejad73@gmail.com
نام : فرهام
نام خانوادگی : مقدم راد
سمت : عضو شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : -
نام : غلامعلی
نام خانوادگی : محمدی
سمت : عضو حقوقدان شورا