هيئت رييسه

نام : علی
نام خانوادگی : کریمی آنچه
سمت : رئیس سازمان
نام : فرامرز
نام خانوادگی : صدیق مقدم
سمت : نائب رئیس اول
نام : حسین
نام خانوادگی : اکبریان راد
سمت : نائب رئیس دوم
نام : امیدرضا
نام خانوادگی : ریاحی
سمت : دبیر
نام : کامبیز
نام خانوادگی : رضوی
سمت : خزانه دار