هيئت رييسه

نام : علی
نام خانوادگی : کریمی آنچه
سمت : رئیس سازمان
نام : بهمن
نام خانوادگی : مومنی مقدم
سمت : نائب رئیس اول
نام : مهران
نام خانوادگی : قنبری مطلق
سمت : نائب رئیس دوم
نام : مهدی
نام خانوادگی : محرمی شام اسبی
سمت : دبیر
نام : حسین
نام خانوادگی : اکبریان راد
سمت : خزانه دار