توسعه سرمايه مهندسی

افراد
نام : علیرضا
نام خانوادگی : یزدان جو
سمت : معاون توسعه و سرمايه مهندسی
شماره تماس : 42644
نام : حسين
نام خانوادگی : صلح ميرزايي
سمت : مدير امور عضويت و صدور پروانه اشتغال به کار
شماره تماس : 42644
نام : حمید
نام خانوادگی : قمری اتحاد
سمت : مدیر امور رفاهی و خدمات حقوقی اعضا
نام : جلال
نام خانوادگی : ايوبی نژاد
سمت : مدير آموزش و پژوهش
شماره تماس : 42644
نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : قانع
سمت : مدير امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی
شماره تماس : 42644
ایمیل : tceo.tashakkol@gmail.com