وام

به استحضار اعضای محترم می‌رساند لینک های ذیل جهت تشکیل پرونده تسهیلات متقاضیانی است که برای ایشان پیامک سازمان مبنی بر تشکیل پرونده ارسال گردیده است. در غیر اینصورت هرگونه ثبت نام در سامانه اعتبار سنجی و افتتاح حساب بدون دریافت پیامک، حقی جهت دریافت تسهیلات ایجاد نمی کند.